1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.fibremood.com van Fibre Mood bvba (Sint-Salvatorstraat 18B/101, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0697.634.589, e-mail: info@fibremood.com). Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Fibre Mood kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig van zodra deze op de website gepubliceerd zijn. Deze versie werd het laatste gewijzigd op 07/07/2021.

2. Aansprakelijkheid

Fibre Mood streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. Fibre Mood geeft geen waarborg over de juistheid, de volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde content. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de auteur van het artikel of post, of de fotograaf van een foto of video. Fibre Mood is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Fibre Mood is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Wij raden u aan om steeds de nodige anti-virus- en andere veiligheidssoftware te installeren op uw toestellen. Fibre Mood behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, inhoud, structuur, omvang, benaming, rubrieken, technische kenmerken en toegankelijkheid van deze website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid of een vertraagde werking hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

3. De toegang tot en het gebruik van onze website

U heeft het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (vb. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

1. Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Fibre Mood of van de auteurs en fotografen, in de ruime zin, die werken op onze website plaatsen;

2. Geen daden stellen die het gebruik hinderen door andere bezoekers op deze website;

3. Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website; 4. Geen virussen of andere malware verspreiden;

5. De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen;

6. Voor (delen van) de website waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

4. Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Fibre Mood deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Fibre Mood enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Fibre Mood kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle patronen, tekst- en beeldmateriaal op FibreMood.com zijn beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan Fibre Mood of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Het is tevens verboden om kledingstukken en accessoires te vervaardigen op basis van onze patronen en aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen of op enige wijze commercieel aan te wenden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Heeft Fibre Mood u schriftelijk toegelaten om patronen, tekst- en of beeldmateriaal van de website te hergebruiken, dan dient u FibreMood.com altijd op te nemen in een bronvermelding, samen met het beeldmerk van Fibre Mood en eventuele namen van rechthebbenden. Bij toekenning van het recht op datagebruik ontvangt u een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels, patronen en beeldmateriaal gebruiken of reproduceren als privé- persoon voor eigen gebruik, of als leerkracht voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

6. Registreren

Op onze website kunt u veel inspiratie vinden om zelf aan de slag te gaan om kleren en accerssoires te maken voor uzelf en uw geliefden. Ook ziet u op de homepage glimpen van onze community, het lid van de week, de blogsters van de week, onze blogparties, agenda, de data van de sewalongs, enz. U hoeft zich hiervoor niet te registreren. Wenst u de volledige website te zien, inclusief werkbeschrijvingen, video’s, deel uitmaken van de community, toegang tot de volledige agenda, onze winkel-worldmap, deelnemen aan de sewalongs, enz. dan moet u zich registreren. U kunt dit doen door een profiel aan te maken via een eigen account op FibreMood.com of via andere ondersteunde accounts (bijv Facebook, Google, …). Door u te registreren gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en

b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Het paswoord dat u kiest en waarmee u zich registreert is persoonlijk, en u geeft dit niet door aan derden. U ontvangt na registratie een bevestigings e-mail van ons.

Fibre Mood behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren. 

7. Gedragsregels

Deze regels zijn van toepassing telkens wanneer u op de inhoud van onze website reageert en/of discussieert met andere bezoekers van deze website. Enkel als u zich geregistreerd heeft, kan u online reageren en discussiëren.

U geeft aan Fibre Mood toestemming om de informatie die u online zet op onze website te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen, en aan te passen. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, reacties, foto’s, filmpjes, en geluidsfragmenten. Als deze informatie aan derden toebehoort, zorgt u voor hun voorafgaande schriftelijke toestemming tot publicatie. U vrijwaart Fibre Mood voor mogelijke claims van derden m.b.t. hun auteursrechtelijke of andere rechten op deze informatie.

Indien u meent dat bepaalde informatie op onze website een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden aan info@fibremood.com. Wij onderzoeken elke kritiek of klacht die u uit, en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

U bent verantwoordelijk voor de reacties die u online zet; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, geluidsfragmenten als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw reactie impliceert niet dat Fibre Mood die mening ook deelt of ondersteunt. Al uw reacties die beantwoorden aan volgende kenmerken zijn verboden, en zullen zonder kennisgeving worden verwijderd. Fibre Mood kan daarnaast op elk ogenblik een einde maken aan uw registratie indien u deze gedragsregels herhaaldelijk niet eerbiedigt.

• Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;
Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen;

• 
Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;


• Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;


• Het publiceren van pornografische afbeeldingen en uitingen van pedofilie;
 • Reacties die een vorm van reclame uitmaken;

• 
Inbreuken op intellectuele rechten van Fibre Mood of anderen;


• Hacken of poging tot hacken van onze website; spamming;


• Reacties die een bedreiging inhouden;


• Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.

Nog enkele praktische tips:

Maak uw reacties niet te lang. De redactie kan uw reactie steeds inkorten.
Vermijd nietszeggende reacties die geen mening verwoorden, daar heeft niemand iets aan. Reacties in hoofdletters kunnen we evenmin plaatsen.


8. Contact

Indien je vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via info@fibremood.com .

9. Geschillen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Gent bevoegd.